فێرگەی زمانی سویدی
X
تبلیغات
زولا

فێرگەی زمانی سویدی

اسم:  substantiv

اسم کلمه ای است که برای معین کردن و مشخص کردن انسان، حیوان، اشیا، گیاهان،‏ وضع، حالت، موقعیت، مواد، عناصر  و بطور کلی همە موجودات بکار برده می شود.

 

تقسیمات اسم در زبان سوئدی :

١- اسم عام و اسم خاص

اسم عامgemensam ، اسمی است که بر همه افراد و اشیاء و مفاهیم دلالت کند و بین همه آنها مشترک باشد

کتاب

bok

خانە

hus

اسم خاص، egennamn: اسمی است که تنها به یک فرد یا شی اشاره دارد و همه را شامل نمی‌شود:

گوستاو پادشاه سوئد

Gustav

شهر استکهولم

Stockholm

اسم‌های خاص را به چندین دسته می‌توان تقسیم کرد:

اسم مخصوص انسان‌ها: مانند Andrsson, Arash

اسم مخصوص اماکن مختلف جغرافیایی مانند: Stockholm، Sverige

اسامی مخصوصی که بیشتر از یکی نیستند، Gustav ، Koranen

نکتە: اسم خاص را جمع نمی‌بندند.

 

اسم مشخص و اسم ‏ذهنی  abstrakta och konkreta substantiv

اسم مشخص konkreta substantiv:

اسمی که بطور مستقل مفهومی خارج از ذهن داشته باشد و قابل لمس باشد. 


زن

kvinna

کودک

barn

گربه

katt

شاگرد

elev

‏اسب

häst

سرخس

fluga

توس

ormbunke

لامپ

björk

هوا

lampa

روزنامه

luft

زن

tidning

صندلی

stol اسم ‏ذهنی substantiv abstrakta:

اسمی که به طور مستقل در خارج از ذهن وجود ندارد و وجود آن وابسته به مفهوم دیگریست. 


شادی

glädje

بیماری

sjukdom

فروتنی

ödmjukhet

خوبی

Godhet

عشق

kärlek

سعادت

lycka

کار

arbete

استراحت

vila

خبر

nyhet

فرهنگ

kultur

مناظره

debatt

درس

lektion


 

اسم ساده و اسم مرکب

اسم ساده: اسمی که دارای یک بخش است و نمی‌توان آن را به دو یا چند بخش تقسیم کرد.


زن

kvinna

کودک

barn

گربه

katt

شاگرد

elev


 

 اسم مرکب: اسمی که از دو یا چند بخش تشکیل شده‌است:


‏بیمارستان

sjukhus

‏کامیون، بارکش

lastbil

‏مرکز درمانی

sjukvårdsinrättning

‏حمام‏

badrum

‏دفتر کار‏

tjänsterum

‏اتاق مریض

sjukrum


 

 جنس genus:

 در زبان سوئدی اسم بە دو نوع جنس اسامی en  واسامی ett   تقسیم میشوند.  و اسم و صفت مطابق آن صرف میشود. و در کتابها با اسامی گوناگونی می آیند:

اسامی en

n-genus

Utrum

En ord

اسامی ett

t-genus

Neutrum

Ett ord

 

 مثال:

یک دختر

en flicka

یک ماشین

en bil

یک سیب

ett äpple

یک خانه

ett hus

 

تقریبا ٧٥ درصد اسامی زیر از نظر جنسیت جزو en ord  هستند. جنس اسامی سوئدی را تا حدودی میتوان از روی معنی یا فرم (اغلب پسوند) حدس زد.

اسامی زیر از نظر جنسیت در en ord  قرار میگیرند:

الف: از روی معنی:

معنی

مثال

استثنا

بیشتر انسانها 

en far, en lärare

ett barn, ett biträde, ett geni

 

اکثر حیوانات

en fisk, en höna

ett djur, ett får, ett bi, ett lejon

ماهها و فصول و روزها و بخشهای روز

en fredag, en timme ,

 januari, hösten, våren

ett dygn

درختان، گل، درختچه

granen, apeln, rosen

ett trädبعضی از میوەها

 

ب: از روی فرم یا پسوند، اسامی کە ختم میشوند بە:

پسوند

مثال

استثنا

a

en gata, en krona, en människa

ett drama, ett öga, ett hjärta ett öra

are

en lärare, en stockholmare

ett altare

dom

en sjukdom, kristendomen

 

else

en rörelse, en styrelse

ett fängelse

het

en svaghet, en personlighet

 

ing/ning

en parkering, en höjning

 

ion

en station, en religion

 

ism

realismen, socialismen

 

nad

en byggnad, tystnaden

 

or

en dator, en agitator

 

 

اسامی زیر در زیر از نظر جنسیت در ett ord  قرار میگیرند:

الف: از روی معنی:

-  قارە، کشور، استان و شهر جزو نامهای ett  میباشند. هرچند نشانە ett ord   در این اسامی دیدە نمیشود ولی هرگاه همراه فعل vara بیایند صفت در آن t  میگیرد. در بخش صفت بیشتر بە آن میپردازیم.

Stockholm är stort.

- تمامی حروف الفبا ett  هستند:

ett a, ett b

- بخشهای زبان:

nuet, jaget, ett nej

 

ب: از روی فرم یا پسوند، اسامی کە ختم میشوند بە:

پسوند

مثال

استثنا

ande

ett antagande

اشخاص: en sökande, en studerande

ende

ett leende, ett utseende

 

um

ett faktum, ett museum,

ett gymnasium

 

 

 

اسم بر اساس تعداد  Numerus (antal)

اسم‌ مفرد، Singular  : اسمی که بر یک شخص، چیز یا یک مفهوم دلالت کند

ماشین

bil

صندلی

stol

مرد

man

‏کت

jacka

لیوان

mugg

زن

kvinna

‏رومیزی، سفره

duk

 

 اسم جمع Plural: اسم‌هایی که به بیش از یک فرد، کالا یا مفهوم اشاره کنند. نشانەهای آن عبارتند از:

-or, -er, -ar, -n, Ø,  یا r و تعدادی بیقاعدە.

زنان

kvinor

or

ماشینها

bilar

ar

گربەها

katter

er

کارها

arbeten

n

بچەها

barn

Ø

مردها

män

بیقاعدە

معرفه و نکره bestämd och obestämd

نکره obestämd:

  اسمی کە برای خواننده یا شنونده آشنا نباشد.

 

معرفه bestämd 

اسمی که برای شنونده یا خواننده آشنا باشد.

 

حرف تعریف معرفه و نکره ‏ artikel

سە نوع حرف تعریف یا آرتیکل در زبان سوئدی وجود دارد:

١- حرف تعریف نکرە  obestömd artikel کە عبارتند از: en   و ett

تنها در ابتدای اسامی  مفر  می آید بدون اینکە بە اسم بچسبند.

یک تابلو

en tavla

یک میز

ett bord

برای اسامی جمع نشانە حرف تعریف نکرە وجود ندارد.

 

٢- حرف تعریف معرفە bestämd slutartikel   کە مانند پسوند بە اسم میچسبند عبارتند از:

 -en,-n,-et,-t برای اسمای مفرد

–na, -a  , -en  برای اسامی جمع

اسامی مفرد

تابلو

tavlan

جشن

festen

سیب

äpplet

میز

bordet

اسامی جمع

تابلوها

tavlorna

سیبها

äpplena

میزها

borden

٣- حروف تعریف معرفە مستقل fristående bestämd artikel

تابلوی جالب

den fina tavlan

میز بزرگ

den stora borden

 

اسم قابل شمارش و غیر قابل شمارش

اسم قابل شمارش räknebara اسمهایی کە قابل شمردن هستند.

زن

kvinna

کودک

barn

گربه

katt

شاگرد

elev

اسم غیر قابل شمارش Oräknebara اسمهایی کە قابل شمردن نیستند  و نمیتوان آنها را شمرد.

اسمهای غیر قابل شمارش حرف تعریف نکرە ندارند اما حرف تعریف معرفە دارند. این اسامی جمع بستە نمیشوند.

سعادت

lyckan

lycka

کرە

smöret

smör

غذا

maten

mat

شیر

mjölken

mjölk

شکلات

chokladen

choklad

قهوە

kaffet

kaffe

آرد

mjölet

mjöl

شن

sanden

sand

شکر

sockret

socker

استراحت

vilan

vila

برای اطلاع بیشتر بە بخش صفت مراجعە کنید.

 

 طبقەبندی بر اساس گروه:

اسامی در زبان سوئدی  قابل صرف هستند و در ٥ گروه قرار میگیرند و مفرد نکرەی همە اسامی ریشە اسم می باشد.

 

گروه ١ کە بە گروه or  نیز مشهور است تنها اسامی en  را در بر دارد و اغلب انها اسمی هستند کە بە a  ختم میشوند:

و بە طور خلاصە بە دین صورت صرف میشوند.

١-  مفرد نکرە:

همان ریشە اسم است و تنها en  در ابتدای آن می آید. en flicka

 

٢- مفرد معرفە:

 نشان معرفە –n  در انتهای آن می آید. flickan

٣- جمع نکرە:

حرف a می افتد و پسوند or  بە آن اضافە میشود. flickor

٤- جمع معرفە:

نشانە –na  بە جمع نکرە اضافە میشود. flickorna

بە طورخلاصە:

گروه

توضیح

جمع

مفرد

معرفە

نکرە

معرفە

نکرە

١-

or

اسامی en  کە بە a  ختم میشوند

-orna

-or

-n

en

flickorna

flickor

flickan

en flicka

اسامی هستند کە در این گروه قرار میگیرند اما بە a ختم نمیشوند.

دم‌پایی

tofflorna

tofflor

toffelen

en toffel

‏گل سرخ

rosorna

rosor

rosen

ros

موج(اگر بمعنی موج باشد)

vågorna

vågor

vågen

våg

مثالهای  بیشرت در این گروه:

 

 

flaskorna

flaskor

flaskan

en flaska

 

flugorna

flugor

flugan

en fluga

 

jackorna

jackor

jackan

en jacka

 

kassorna

kassor

kassan

en kassa

 

kvinnorna

kvinnor

kvinnan

en Kvinna

 

ladorna

lådor

ladan

en lada

 

mattorna

mattor

mattan

en matta

 

mössorna

mössor

mössan

en mössa

 

paprikorna

paprikor

paprikan

en paprika

 

sopporna

soppor

soppan

en soppa

 

strumporna

strumpor

strumpan

en strumpa

 

tavlorna

tavlor

tavlan

en tavla

 

tröjorna

tröjor

tröjan

en tröja

 

varorna

varor

varan

en vara

 

väskorna

väskor

väskan

en väska

 

 

گروه ٢ کە بە گروه ar  نیز مشهور است و اسامی en  را در بر دارد کە بە حرف بیصدا یا حرف صداداری غیرa  ختم میشوند، که عبارتند از:

١-  بیشتر کلمات یک هجایی کە بە یک  حرف بیصدا ختم میشوند:

سگ

hundarna

hundar

hunden

en hund 

بازو

armarna

Armar

armen

en arm

 

٢- بعضی اسم ها یک هجایی کە پایان آن بە یک حرف صدادار ختم میشوند:

دریا

sjöarna

Sjöar

sjöen

en sjö

رودخانە

åarna

Åar

åen

en å

 

٣- بعضی اسم ها کە بە e ختم میشوند، در جمع e می افتد.

پسر

pojkarna

Pojkar

pojken

en pojke

همسایە

grannarna

grannar

grannen

en granne

 

٤- بعضی اسم ها کە بە  en, el, er ختم میشوند برای معرفە مفرد تنهاn اضافە میکنیم بە اسم و در جمع  e میافتد.

پرنده

fåglarna

Fåglar

fågeln

en fågel

زمستان

vintrarna

Vintrar

vintern

en vinter

 

٥- بعضی اسم ها کە بە  on, ar ختم میشوند در جمع  ,o,a میافتند.

 

somrarna

somrar

sommaren

en sommar

 

morgnarna

morgnar

morgonen

en morgon

٦- بعضی اسم ها کە بە ning, ing, dom, lek, ختم میشوند.

تمرین

övningarna

övningar

övningen

en övning

رقابت

tävlingarna

tävlingar

tävlingen

en tävling

 

tidningarna

tidningar

tidningen

en tidning

 

sjukdomarna

sjukdomar

sjukdomen

en sjukdom

 

storlekarna

storlekar

storleken

en storlek

 

 

 

 

 

 

 ٧ - اسامی بیقاعدە زیر هم در این گروه هستند:

دختر

döttrarna

döttrar

dottern

en dotter

مادر

mödrarna

mödrar

modern

en mor

دهان

munnarna

munnar

munnen

en mun

 

 ٨- تنها یک اسم ett  نیز در این گروه قرار دارد

انگشت

fingrarna

Fingrar

fingret

ett finger

و بە طور خلاصە بە دین صورت صرف میشوند.

١-  مفرد نکرە:

همان ریشە اسم است و تنها en  در ابتدای آن می آید.

 

٢- مفرد معرفە:

 نشان معرفە en  یا –n  در انتهای آن می آید.

٣- جمع نکرە:

پسوند ar  بە آن اضافە میشود.

٤- جمع معرفە:

نشانە –na  بە جمع نکرە اضافە میشود.

بە طورخلاصە:

گروه

توضیح

جمع

مفرد

معرفە

نکرە

معرفە

نکرە

٢-

ar

اسامی en  کە بە a  ختم نمیشوند. en-el-er –ning-ing-

-arna

-ar

-n/en

en

dagarna

dagar

dagen

en dag

 

گروه ٣ کە بە گروهer  نیز مشهور است  و بیشتر اسمهایی هستند کە از زبانهای دیگر بە زبان سویدی آمدەاند و låneord  هستند. و از هر دو جنس en ord –ett ord  در این گروه قرار میگیرند.

 

١-  بیشتر اسمهای en ord یک هجایی:

 

parkerna

parker

parken

en park

 

färgerna

färger

färgen

en färg

 

köerna

köer

kön

en

 

 

٢- بیشتر اسمهای en ord وقتی تکیە betoning در هجای آخر باشد. ( در مورد کشش و تکیە بە فصل اول مراجعە کنید)

 

miljöerna

miljöer

miljön

en miljö

 

restaurangerna

restauranger

estaurangen

en estaurang

 

studenterna

studenter

studenten

en student

 

 ٣- بعضی اسم ها کە بە en-el-er ختم میشوند برای معرفە مفرد تنهاn اضافە میکنیم بە اسم و در جمع e میافتد. (از این نوع اسامی در گروه ٢ نیز وجود دارد.)

 

möblerna

möbler

möblen

en möbel

 

fibrerna

fibrer

fibern

en fiber

 

reglerna

regler

regeln

en regel

 

٤- بعضی اسم های en ord کە اغلب اسمهای قرضی هستند و تکیه روی هجای آخر کلمه است و بە , het,ion,tris,al,oll,ent,ant,är,ist,itet ös,när,else,nad,skap,ör ختم میشوند.

خبر

Nyheterna

Nyheter

nyheten

en nyhet

‏دامپزشک

Veterinärerna

Veterinärer

veterinären

en veterinär

هیئت مدیره

Styrelserna

Styrelser

styrelsen

en styrelse

دانش

Kunskaperna

Kunskaper

kunskapen

en kunskap

ایستگاه

Stationerna

Stationer

 stationen

en station

بازار

Marknaderna

Marknader

marknaden

en marknad

 

pensionärerna

pensionärer

pensionären

pensionär

 

٥- بعضی اسم ها کە بە or  بدون تکیە ختم میشوند جزو اسامی en ord  هستند. در شکل مفرد معرفە تنها n  اضافە میکنیم. در جمع معرفە و نکرە تکیە روی o میباشد کە زیر حرف تکیە خط کشیدە شدە است.

کامپیوتر

datorerna

datorer

datrorn

en dator

 

٦-  بعضی اسم ها کە بە eri,ori, éختم میشوند جزو اسامی ett ord  یا en ord  هستند و در این گروه قرار میگیرند.

نانوایی‏ 

Bagerierna

Bagerier

bageriet

ett bageri

‏کافه‌قنادی

Konditorierna

Konditorier

konditoriet

ett konditori

 

ett myterierna

ett myterier

 

ett myteri

 

kaféerna

kaféer

kaféet

kafé

 

idéerna

idéer

idén

en idé

 

kalorierna

kalorier

kalorin

en kalori

٧- اسمهایی ett ord  کە بە um ختم میشوند در حالت معرفە و جمع um می افتد و et اضافە میشود.

‏موزه

museerna

museer

museet

ett museum

‏آزمایشگاه

laboratorierna

laboratorier

laboratoriet

ett laboratorium

 

٨- بعضی اسامی وجود دارد کە en ord  هستند و بە حروف بیصدا غیر a  ختم می شوند در این اسامی برای معرفە کردن تنها -n  اضافە کردە و در جمع -r بە اسم افزودە میشود.

 

korna

kor

kon

en ko

 

samborna

sambor

sambon

en sambo

 

samerna

samer

samen

en same

 

tårna

tår

tån

en tå

 

vikarierna

vikarier

vikarien

en vikarie

 

skorna

skor

skon

en sko

 

٩- اسامی بیقاعدە زیر هم در این گروه هستند  اغلب a تبدیل بە ä یا o تبدیل بە ö میشود:

 

 

händer

 

en hand

 

 

tänder

 

en tand

 

 

stränder

 

en strand

 

 

städer

 

en stad

 

 

söner

 

en son

 

 

ledamöter

 

en ledamot

 

 

fötter

 

en fot

 

 

böcker

 

en bok

 

 

rötter

 

en rot

 

 

 

 

en natt

 

 

 

 

en brand

 

 

 

 

en bokstav

 

 

 

 

en rand

 

 

länder

 

ett land

 

بە طورخلاصە:

گروه

توضیح

جمع

مفرد

معرفە

نکرە

معرفە

نکرە

٢-

er

اسامی en  کە بە a  ختم نمیشوند. en-el-er

-erna

-er

-n/en

en

 

 

 

 

اسامی ett  کە از زبانهای دیگر قرض گرفتەشدەاند و اسمهایی کە بە eri, ori, um, nde ختم میشوند

-erna

-er

-t/et

ett

vinerna

viner

vinet

ett vin

 

گروه ٤ کە بە گروه n  نیز مشهور است و اسامی ett ord  را در بر دارد کە بە حرف بیصدا ختم میشوند، در این گروه برای معرفە کردن اسامی مفرد تنها  –t  بە آخر اسم و برای اسامی جمع –n  بە آخر اسم  افزودە می شود و برای معرفە کردن اسم جمع –a بە اسم جمع نکرە اضافە میشود:

 

hjärtana

hjärtan

hjärtat

ett hjärta

 

ansiktena

ansikten

ansiktet

ett ansikte

 

meddelandena

meddelanden

meddelandet

ett meddelande

 

leendena

leenden

leendet

ett leende

 

bina

bin

bit

ett bi

 

kontona

konton

kontot

ett konto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استثنا:

چند اسم وجود دارد  کە بە a  ختم میشوند و در حالت جمع حرف –a  بە –o  تبدیل میشود برای معرفە کردن اسم جمع –en بە اسم جمع نکرە اضافە میشود:

ett öga

ögat

ögon

ögonen

چشم

ett öra

örat

öron

öronen

گوش

 

گروه

توضیح

جمع

مفرد

معرفە

نکرە

معرفە

نکرە

٤

n

گروه ett  کە حرف انتهایی بیصدا باشد.

-na

-n

-t

Ett

äpplena

äpplen

äpplet

Ett äpple

 

گروه ٥ کە بە گروه Ø  نیز مشهور است و اسامی ett ord   و تعدادی اسامی en ord   را در بر دارد و چون جمع نکرە آنها تغییر نمیکند در گروه Ø قرار میگیرند.

 

١- اسامی ett ord   بە حرف صدا دار ختم میشوند، در این گروه برای معرفە کردن اسامی مفرد تنها et  بە آخر اسم افزودە می شود و همانطور کە گفتیم جمع نکرە تغییر نمیکند و برای معرفە کردن اسم جمع en بە اسم اضافە میشود:

جمع

مفرد

معرفە

نکرە

معرفە

نکرە

-en

Ø

et

Ett

glasen

glas

glaset

Ett glas

 

٢- اسامی en ord   بە -are ختم میشوند، در این گروه برای معرفە کردن اسامی مفرد تنها n  بە آخر اسم افزودە می شود و همانطور کە گفتیم جمع نکرە تغییر نمیکند و برای معرفە کردن اسم جمع na بە اسم اضافە میشود وe  از  آخر کلمە حذف میشود.

na

Ø

-n/en

en

läkarna

läkare

läkaren

En läkare

 

 

 

بۆچوونەکان (0)
ناو :
ئیمەیل : [پارێزراوە]
ماڵپەڕ/وێبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)